20 § Suomen Perustuslaki

Vastuu ympäristöstä

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

1934684.jpg

Tämä kulttuurihistoriallisesti merkittävä perintö, yksi Lahden kauneimmista ja toimivimmista tieosuuksista häviää, mikäli Lahden kaupunginvaltuuston äänin 30-29 hyväksymä Ranta-Kartanon asemakaava toteutetaan.


1 § Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lain yleinen tavoite

Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.

1241549764_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Tällaisen kulttuuriperinnön, ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kyseenalaisen monumentin istuva Lahden kaupunginvaltuusto haluaa äänin 30-29 Jalkarannantien tilalle.


972672.jpg


Kaupungintalon rahasampo

Lahden kaupungintalon arvorakennuksen sisällä pyörii useimmilta kuntalaisilta piilossa myös rahasampo. Se on Lahden kaupunginvaltuuston päättämän Säädöskokoelman maksujärjestelmä papereista, joita kuntalainen välttämättä tarvitsee voidakseen toimia kansalaisena Suomen Perustuslain ja muiden lakien säädösten mukaan.

Asemakaavasta tehtyyn Lahden kaupunginvaltuuston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Ilman päätöksestä saatua virallista jäljennöstä kuntalainen ei voi hakea päätökseen muutosta, vaan valituksen liitteeksi valitusviranomainen edellyttää aina pöytäkirjanotetta tai sen jäljennöstä. Tarvittavan asiakirjan voi saada vain Lahden kaupunginkansliasta (nykyinen nimi Lahden kaupungin konsernipalvelut).

Valtioneuvoston Oikeuskansleri kirjoittaa  22.8.2005 Dnro 435/1/04 Lahden  tilanteesta  mm. näin:

”Kuntalain 50§:n 1 momentin 10 kohdan mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset asiakirjoista perittävistä lunastusmaksuista.

Keskimääräisesti  tarkasteltuna  maksuja ei tulisi määrätä omakustannushintaa suuremmiksi. Asiakirjajäljennöksistä perittävät maksut vaihtelevat eri kunnissa. Maksujen erilaisuus voidaan sinänsä nähdä ongelmallisena yhdenvertaisuuden kannalta.

Totean kuitenkin, että kohtuuttoman korkeat maksut voivat vaarantaa myös julkisuusperiaatteen toteutumista. Tällaiset maksut ovat  perustuslailla turvatun julkisuusperiaatteen vastaisia.”


1247625382_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Lahden kaupunginvaltuuston Ranta-Kartanon päätöksestä pyydetty ja saatu pöytäkirjanote on tämännäköinen: irrallisia, nitomattomia ja numeroimattomia sivuja sekavassa järjestyksessä kymmenittäin tiiliskiven paksuudelta. Otteen edessä Sampo-merkkinen rasia.

Tällaista virallista paperia tai paperipinoa kutsutaan siis pöytäkirjanotteeksi.

”Kuntalain 92 §:n ja maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:n mukaan määräytyy valitusoikeus kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Kuntalain mukaan valitusoikeus on asianosaisella ja kunnan jäsenellä. Kuntalain mukaan asianosaisia ovat ne, joihin päätös kohdistuu tai joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä taas puhutaan osallisesta.”

Yllä Valtioneuvoston Oikeuskanslerin teksti kaavavalitukseen oikeutetuista kansalaisista.


Lahden kaupungin Säädöskokoelman määräykset ohittavat roimasti Oikeuskanslerin ohjeet. Lahdessa nimittäin määrätään, että kuntalaiset eivät ole yhdenvertaisia valitukseen liitettävän otteen hinnoittelussa. Kuntalaiset lajittelee asianosaisiin ja osallisiin kaupungin lakimies tai lainoppinut tuomari.

Asianosaiselle Lahdessa ote on maksuton ja osalliselta siitä veloitetaan sivumäärän mukaan.

Lahden Säädöskokoelmassa paperit on siis hinnoiteltu kappaletavarana - mitä enemmän sivuja sitä suurempi maksu.

 1247625403_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Ranta-Kartano -päätöksen pöytäkirjanotteen alalaidassa on Lahden kaupunginkanslian määräämä otteen hinta 231euroa 60 senttiä.


Rakas lukijani. Onko Lahden rahasampo lahtelaisesti oikein ja hintansa väärtti?