THL%20Tereveyskysely.jpg

Kuva THL:n Kouluterveyskyselyn 2017 raportista.

 

Tämä 4-osainen artikkelisarja pureutuu perusopetuksen lähimenneisyyteen ja nykytilaan Lahdessa. Artikkelien tarkoituksena on herättää keskustelua koulun tilasta, oppilaan yksilöllisestä ainutkertaisuudesta sekä oppilaan ja hänen huoltajiensa toiveiden toteutumisesta Lahden kaupungin peruskoulujen järjestelybyrokratiassa.

Tässä ensimmäisessä artikkelissa kertaan oppivelvollisuuskoulutuksen säädökset, järjestämisen, oppisisällön ja organisaation Lahdessa - lyhyesti.

Artikkelin päätän kuvioihin, joita tarkastellessa lukijani saattaa havahtua pistämään ajatuksiaan kommenteiksi. Toivon innostusta ja ideoita, rehellisyyttä ja reiluutta koulukeskusteluun kaikkien lahtelaisten lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPPIVELVOLLISUUS

Suomen perustuslain mukaan Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Se tarkoittaa velvollisuutta hankkia perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty perusopetuksen oppimäärä. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen.

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisuus päättyy sen lukuvuoden lopussa kalenterivuotena, jona nuori täyttää 17 vuotta.

Perusopetuslaissa säädetään perusopetuksesta. Perusopetuslain mukaan oppilaan on osallistuttava perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta.

Oppivelvollisuuden suorittamisesta vastaa lain mukaan oppivelvollisen huoltaja. ( Perustuslaki 16 § ja Perusopetuslaki 26 ja 46 § ).

Koulupakkoa ei ole ja huoltajat voivat huolehtia opetuksen antamisesta. Oppivelvollisen asuinkunnan pitää kuitenkin valvoa oppivelvollisen edistymistä.

Kuluvana lukuvuonna 2017-2018 Lahden kaupungin järjestämää perusopetusta saa 10341 oppilasta.

Ensi lukuvuodeksi Lahdessa ilmoittautui tammi-helmikuussa esikouluun 1170 ja 1. luokalle yli 1200 syksyllä 2018 alkavaan toimintaan ja opiskeluun.

.

PERUSOPETUKSEN SISÄLTÖ

Tuntijako.jpg

Ylläolevasta tuntijakotaulukosta selviää Lahden peruskoulun olennaiset tunnusluvut:

-  Peruskoulun 1-9. luokat käytyään oppilas on opiskellut yhteensä 227 vuosiviikkotuntia eri oppiaineita.

-  Yksi vuosiviikkotunti sisältää 38 varsinaista 45 minuutin pituista oppituntia. Peruskoulun aikana oppilas on siis saanut opetusta 9 vuotta  x  227 tuntia eli  yhteensä 2043 oppituntia ja suorittanut oppivelvollisuuden.

 

LAHDEN PERUSKOULUT

Lahdessa perusopetus annetaan peruskouluissa, joita on 27. Oppilaan koulu määräytyy oppilaan kotiosoitteen ja koulupiireistä tehdyn aluejakokartan mukaan.

https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/koulut

 

OPETUSTA VARTEN PALKATTU HENKILÖKUNTA

Lahden perusopetuksessa työskentelee 850 opettajaa ja 220 koulunkäyntiavustajaa. Tällä henkilömäärällä varsinainen  perusopetus hoidetaan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUNNALLISPOLIITTINEN OPETTAMISEN ARVOSTUS

 

Lahden päättäjien sekä virkamiesten käsitykset kaupungin talouden pidosta suhteessa lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa oikeuksiin selviävät parhaiten muutamasta tilastopiirroksesta.

Ensin alla on Opetushallituksen valtakunnallisesta vuoden 2016 tilastosta poimituin tiedoin tehty kuvio. Siihen on valittu muutaman  suomalaiskaupungin peruskoulun varsinaiseen opettamiseen käyttämä oppilaskohtainen euromäärä vuonna 2016. Alimman rivin euromäärä on koko maan kaikkien kuntien keskiarvo oppilaskohtaisesta opettamiseen sijoitetusta euroarvostuksesta.

 

 Oppilaskohtainen%20opetus.jpg

 

Seuraavan kuvion sisältö on otettu laajasta juuri valmistuneesta THL:n Kouluterveyskyselystä 2017. Kyselytutkimuksen tuloksen mukaan Suomen perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaista yli puolella ei ole päivittäin mahdollisuutta keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltään painavista asioista.

Kuviossa on vertailtu Lahden ja kahden Lahtea lähimmän kaupungin - Heinolan ja Orimattilan - peruskoulujen 4.ja 5. luokkien oppilaiden kouluhyvinvointiin liittyviä vastaustuloksia. Näiden kolmen kaupungin tuloksia tarkkaillessa näkee suoran yhteyden samojen kaupunkien panostamaan oppilaskohtaiseen opetuksen euromäärään. 

Aluevertailu%20koulun%20terveystitkimuik

 

 

Viimeinen kuvio on kuluvan vuoden 2018 Lahden kaupungin tulo- ja menoarviosta. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran laatimaan tilastopiirakkaan olen piirtänyt keltaisin viivoin sektorin peruskoulun osuudesta kunnan sivistysmenoissa.

Lahden%20toimintamenot%20sivistys%20-per

Perusopetus on Lahden sivistyksen palvelualueen menoista 39 % ja koko kaupungin menoista 11,6 %.

 

Tänään Suomessa opetusta ja opettajia kunnissa johtavat pitkälle opiskelleet kasvatustieteilijät, jotka tehtävinään yhteenlaskevat, vähentävät, kertovat ja jakavat erikokoisia, pieniä ja valtavia summia saadakseen kuntansa koulumenot näyttämään hyviltä - mahdollisimman pieniltä - muitten, usein täysin lakiin perustelemattomien kunnan menojen rinnalla.

Miten tässä joka hallintoportaalle keskittyneessä raha-ajattelussa on perustuslain velvoittaman oppivelvollisuuden käynyt?

MInkälainen oppivelvollisuuskoulu Suomessa ja Lahdessa tänään on? Onko opetus kaupungissamme toteutunut oikeudenmukaisesti opetuksen rahoitusta, koulutilojen kelvollisuutta ja henkilökunnan sekä oppituntien määrää eri puolella kaupunkiamme tarkasteltaessa?  Onko perusopetuksen kohde ainutlaaatuisen arvokas yksilöllisesti lahjakas persoona - vai pelkkä pieniä suhdelukuja ja sadasosadesimaaleja täynnä oleva kaupunkimme menoja kasvattava lainvaatima tilastovälttämättömyys?

 

THL.jpg

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos -THL - on kansallinen asiantuntijalaitos, joka tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. THL tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi.

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja laadukasta seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta. Tietoja on kerätty peruskoulun yläluokkalaisilta vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Peruskoulun alaluokkalaiset ja heidän huoltajansa ovat mukana vuodesta 2017 alkaen. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Koko maassa Kouluterveyskyselyyn 2017 vastasi 95725 (4. ja 5. lk) ja 73680 (8. ja 9.lk) peruskoulun oppilasta. Lahdesssa vastaajia oli 1912 (4. ja 5. lk) ja 1702 (8. ja 9. lk) peruskolun oppilasta.

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely

 

kyn%C3%A4.jpg

TEHTÄVÄ

Jos Lahti nostaisi käyttämänsä oppilaskohtaisen määrän 4727 euroa Suomen kuntien perusopetuksen keskiarvon 5018 euron tasolle, kuinka monta keskipalkkaista opettajaa (lisäkuluineen) sillä saataisiin Lahden 10341 oppilaan perusopetukseen?

5018-4727=291€      291*10341=3009231       3009231:50000 ~ 60

Vastaus

Korottamalla 291 euroa Lahden  perusopetuksen oppilaskohtaista euromäärää saadaan 60 opettajaa lisää Lahden perusopetukseen.

 

Lis%C3%A4liite.jpg