Opertussuunnitelman%20perusteet.jpg

Tämä artikkeli valaisee Suomen perusopetuksen toteuttamiseksi annettuja määräyksiä sekä niiden paikkakuntakohtaiseksi käytännöksi tehtyä ohjekirjaa - Opetussuunnitelmaa.

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2014 on kaksi vuotta sitten julkaistu valtioneuvoston, opetusministeriön ja opetushallituksen koulusäädösten mukainen 463-sivuinen asiakirja, jonka määräysten ja ohjeiden pohjalta laaditaan paikkakuntakohtainen perusopetuksen opetussuunnitelma.

Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -asetuksen sekä tavoitteet ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston asetuksen pohjalta. Perusteasiakirja on opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan. Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen järjestämistä ja koulutyötä sekä edistää yhtenäisen perusopetuksen yhdenvertaista toteutumista.

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Uusi PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA otettiin käyttöön kuluvan lukuvuoden alusta, 1.8.2016.

Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa ohjausjärjestelmää. Sillä on keskeinen merkitys sekä valtakunnallisten tavoitteiden että paikallisesti tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmentämisessä ja toteuttamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulujen työtä.

 

Tekstin%20rajauskuva.jpg

 

Lahden%20vaakuna.jpg

Lahden PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

on valtaosin kopioitu, Lahden oloihin referoitu ja sovellettu asiakirja opetushallituksen OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISTA. Opetussuunnitelma laaditaan noin kymmenen vuoden välein päivittämään perusopetuksen ja yhteiskunnan kehitystä koulun opetuksen sisältöön ja käytäntöön.

http://opspro.peda.net/lahti/viewer.php3?DB=lahti_perusopetus

Kuntatasolla paikallisesta opetussuunnitelmasta Lahdessa vastaa päättäjänä sivistyslautakunta ja varsinainen opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä koulujen opettajakuntien ja oppilashuollon kanssa. Opetussuunnitelman laatimisessa velvoitetaan ottamaan mukaan oppilaan huoltajat ja oppilaat, mutta velvoite hoidetaan kaupungissamme muodollisena eleenä, joka toteutetaan oppilaille ja huoltajille tarkoitetuin muutamin keskustelutilaisuuksin. Tulokseltaan vastoin opetussuunnitelmateon todellista tarkoitusta tällaiset keskustelut eivät johda oppilaiden ja huoltajien näkökantojen aitoon opetussuunnitelmaan sisältymiseen. Lahden kolmellakymmenellä peruskoululla on myös jonkinasteinen oma koulukohtainen opetussuunnitelma joko vasta vireillä tai jo valmiina.

Kaupunkimme virkamiehenä opetussuunnitelmista vastaa Lahden kaupungin opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen. Hän tosin hoitaa tehtävää kaupunkimme yhä epämääräisemmäksi muuntuneen byrokratiatermistön suomalla lisäpalkalla  Lasten ja nuorten kasvun vastuualuejohtajana, samalla kun hänen oma virkatoimensa on täyttämättä.

Opetusministeriön ja Opetushallituksen lisäksi mm. kaksi suurta organisaatiota valvoo ja arvioi suomalaista koulutusta, sen opetuksen sisältöä, kehittämistä ja toteutumista pitkällä aikavälillä: Helsingin yliopiston opetuksen tutkimus- ja arviointiyksikkö ja Jyväskylän yliopiston entinen Täydennyskoulutuskeskus, nykyinen Arviointikeskus ovat suomalaisen opetuksen keskeiset tutkimusyksiköt, jälkimmäinen nykyisin yli 50 virkailijan voimin. Asiantuntijat antavat ajantasaista tietoa myös opetussuunnitelmien tilasta ja tuloksista parin vuoden välein raportein ja julkaisuin.

 

Tekstin%20rajauskuva.jpg

 

Lahden levoton tulokseton perusopetus


Lassi%20Kilponen-normal.jpg

Lahden sivistystoimialan kasvatus- ja opetusohtaja Lassi Kilponen on viime viikkoina kunnostautunut monella kyseenalaisellakin tavalla valtalehtemme Etelä-Suomen Sanomien sivuilla (mm. 6.10.,13.10.). Hänen virkatehtäviensä hoito erityisopetuksen osalta on myös ollut lehdistön hampaissa.

Lassi Kilponen on mm. julistanut lehdistössä, että erityisopetus olisi mullistumassa Lahdessa. Kilponen puhuu heppoisin tiedoin ja täysin lahtelaista peruskoulun lähihistoriaa tuntemattomasta Lahti-kaupungista. Lahden erityisopetus ja sen mukana peruskouluopetus on täysin jo mullistunut, mutta pedagogisesti levottomaan, tuloksettomaan, lapset unohtaneen perusopetuksen suuntaan jo ennen Kilposen hallintokautta. Artikkelisarjan 1. osassa esittelin lahtelaisen erityisopetuksen tilan kaupungissamme opetussuunnitelman osalta. Mutta Kilponen vain lisää eriarvoistamista kaupunkiimme.

http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2016/10/lahden-kouluelama-mutapainissa

 

Tekstin%20rajauskuva.jpg

 

Opetussuunnitelmat ja erityisopetus

Lyhyesti nykyisestä koululainsäädännöstä keräten:

Oppilaan tuki tarkoittaa oppilaan kouluopiskelun tukemiseksi määriteltyjä toimenpiteitä ja pedagogisia ratkaisuja. Ne on peruskoululaissa säädetty eteneväksi kolmiportaisesti:

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet. Lisäksi oppilas voi saada perusopetuslaissa säädetyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen rinnalla oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädettyä yksilökohtaista oppilashuoltoa.

Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö ja suunnitelmallisuus ovat tehostetun tuen toteutumisen edellytys.

Erityistä tukea annetaan oppilaalle, jos tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä. Erityistä tukea saavalle oppilaalle tehdään pedagogiseen selvitykseen, psykologin tai lääkärin tutkimukseen perustuva erityisopetukseen siirtäminen hallintopäätöksenä. Oppilaalle laaditaan opetuksen järjestämistä koskeva henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta tuesta.

 

Erityisopetus Suomessa

Tehostettuu%20ja%20erityinen%20tuki.jpg

Kaikkiaan 16 prosenttia Suomen peruskoulun oppilaista sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2015. Tehostetun tuen oppilaista poikia oli 65 prosenttia ja tyttöjä 35 prosenttia. Erityistä tukea saaneista poikia oli 70 ja tyttöjä 30 prosenttia. Syksyllä 2015 oppilaita peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetuksessa oli 546 100, joista poikia 51 prosenttia ja tyttöjä 49 prosenttia.

 

Erityisopetus Lahdessa

Erityist%C3%A4%20tukea%20saavat%20oppila

Tilastokeskuksen tuoreimmasta taulukosta selviää, että erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden määrä Lahdessa on 936 oppilasta, näistä 446 oppilasta saa erityisopetusta yleisopetuksen ryhmässä, 431 oppilasta on sijoitettu keskitettyyn erityisluokkaan jonnekin suureen kouluyksikköön, 61 omaan kehitysvammaisten erityiskouluunsa.

 

Tekstin%20rajauskuva.jpg

 

Pari valikoitua esimerkkiä vielä todistakoot nyt syntyneen opetussuunnitelman kyseenalaisuuden ja tarpeettomuuden. Omana virka-aikanani olin laatimassa kaikkiaan kolmea uutta opetussuunnitelmaa Lahteen. Uutuuksina opetussuunnitelmia hehkutetaan ja kuitenkin ne miltei heti unohtuvat koulujen moniin muihin päivärutiineihin, paperiniteisinä käyttämättöminä tarpeettomina turhuuksina ja nyt netistä selailtavina, hahmottamattomina sivukaaoksina.

 

1. Esimerkki

Lahden opetussuunnitelmasta on unohtunut erityisopetuksen keskeinen tarkoitus.  

Lainaan seuraavaksi opetusministeriön OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET (2014) ja heti perään LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA (1.9.2016) -asiakirjatekstit termistä erityisopetus lukijan vertailtaviksi:

..............................................................................................................

Opetushallituksen

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET:

 

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta. (tekstin lihavointi toimituksen)

..............................................................................................................

 

Lahden  perusopetuksen OPETUSSUUNNITELMA:

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.
Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota vahvistetaan ja häntä kannustetaan ottamaan edellytystensä puitteissa vastuuta opiskelustaan.

...................................................................................................................

 

Opetushallituksen määräävässä opetussuunnitelman perusteissa on erityisopetuksen tarkoitus ilmaistu selkeästi: Oppilaan mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Lahden opetussuunnitelmasta tuo tärkeä erityisopetuksen tarkoitus on kokonaan pyyhitty.

Kyn%C3%A4%20alas.jpg

 

Erityisopetuksen asiantuntemus on tahallisesti sivuutettu opetussuunnitelman käytännöllisestä toteuttamisesta ja oppilaan monipedagoginen, yksilölliseen opetukseen kouliintunut yhteisö, kiireetön, kärsivällinen, lapsen  kyvyt ja vaikeudet huomioiva, hoitava ja kannustava koulu on ajattelemattomasti lakkautettu. Tärkein - lapsi - hänen persoonallinen lahjakkuutensa, jokaisen koulupäivän oppimisen ilo ja onnistumisenkokemukset on poljettu maahan.

 

Kilposen ja sivistyslautakunnan jäsenten lehdistöön päästämä ymmärrys pelkästä keskitetystä luokasta, johon erityisoppilaat sitten eritasoisin vaikeuksin on lähikouluperiaatteella kerätty ja sijoitettu pienryhmänä keskelle hälisevää suurta, kasvotonta monisatapäistä kouluyksikköä, on tuhoon tuomittu pedagogisessa mahdottomuudessaan tulevissa oppimissaavutuksissa, kehnossa kouluviihtyvyydessä, väärin tulkitussa  tasa-arvopyrkimyksessä. Uusi opetussuunnitelma tekee näistä erityistä tukea tarvitsevista oppilaista vain suureen massaan piilotettavia säilytettäviä, toisarvoisia lapsia, toisten silmätikkuja, joista agressiivisimmat reagoivat muiden, tukea tarvitsemattomien oppilaiden opiskelua häiriten. Lisää koulupudokkaita ja levottomuutta on tiedossa kaupunkiimme.

 

Paluu erityiskouluihin,  joita sivistyskaupungit Turku, Helsinki ja Tampere edelleen pitävät koko perusopetusjärjestelmän moniarvoista yksilöllisyyttä korostavassa arvossa, on Lahdelle ainoa tie rauhalliseen, oppilaita palvelevaan, tulokselliseen, inhimilliseen, kaikenlaisia oppilaita mahdollisimman hyviin suorituksiin innostavaan perusopetukseen.

 

Tekstin%20rajauskuva.jpg

 


 

2. Esimerkki

Hyväksi koettu parempi kuin uusi

 

Artikkelisarjan ensimmäisestä osasta lukija ymmärsi Pisa-mittausten tulosten valossa, mihin suomalainen koululaitos on vajoamassa. Itse en pidä kovinkaan merkittävässä arvossa Pisa-tutkimusten kaltaista lasten vertailua, mutta kun Pisa-mittauksilla aletaan vaikuttaa opetussuunnitelmiimme, on syytä olla huolissaan maamme kouluolojen hälyttävästä alasajotilasta.

http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2016/10/lahden-kouluelama-mutapainissa

Inger%20Enkvist.jpg

 

Lainaan yhden maailman johtavan koulutusasiantuntijan, ruotsalaisprofessori          Inger Enkvistin kirjoittamaa elokuun 2016 tuoretta kolumnia uudistetusta Suomen opetussuunnitelmasta, joka juuri silloin oli ilmestynyt.

Enkvist on erikoistunut koulutuskysymyksiin ja kirjoittaa kolumninsa sanomalehti Svenska Dagbladetin pääkirjoitussivulla. Enkvist uskoo, että Suomen laskevat tulokset Pisa-tutkimuksessa ovat vauhdittaneet uudistusta. Viranomaiset haluavat koulutuksesta luovempaa ja tulevaisuuteen suuntautuvampaa.

 

"Ruotsissa on kymmenen vuoden ajan kadehdittu Suomen menestystä kansainvälisissä Pisa-tutkimuksissa, kunnia menestyksestä on yleensä annettu suomalaisille opettajille. Opettajat valitaan parhaiden opiskelijoiden joukosta, heillä on hyvät tiedot, ja he suhtautuvat usein varovaisesti pedagogisiin uudistuksiin. Nyt heidän pitäisi ottaa käyttöön uusi opetussuunnitelma samaan aikaan, kun henkilökunnan määrää vähennetään talouskriisin vuoksi.

Suomi ottaa käyttöön uuden opetussuunnitelman, joka muistuttaa vahvasti ruotsalaista opetussuunnitelmaa. Kuka olisi uskonut?  Ruotsin kouluissa on jo enemmän vapautta, mutta myös enemmän epäjärjestystä. Ei ole mitään todisteita, että tietoaineiden vähentäminen lisäisi oppilaiden lahjakkuutta, päinvastoin. Suomen hyvät Pisa-tulokset ovat opettajien ansiota, eivät opetussuunnitelmateoreetikkojen ansiota. Jyväskyläläiset nuoremmat radikaalit pedagogit ovat olleet turhautuneita siihen, että Suomen koulu ei ole tarpeeksi moderni, kun he ovat työstäneet uuden opetussuunnitelman. Suomi ei tunnu ymmärtäneen, mikä sen vahvuus on ja nyt se heittäytyy kokeilemaan uusia työskentelytapoja, kuten Ruotsi. Koska kyseessä ovat peruskouluoppilaat, voisimme ehkä tehdä, kuten lapset: vaihtaa keskenämme. Suomi saa mielellään meidän opetussuunnitelmamme, jos me saamme heidän vanhansa.”

 

Tekstin%20rajauskuva.jpg

 

 

Lopuksi

Voisin lainata kymmeniä kohtia noista kahdesta tässä artikkelissa käsitellystä suomalaisasiakirjasta, joista jälkimmäinen, Lahden opetussuunnitelma tuntuu unohtaneen yhteiskuntamme herkimmät, eniten apua ja hoivaa tarvitsevat lapset ja nuoret. Monet muut oppilaan tukitoimet ja oppilashuollon menetelmät olen jättänyt käsittelemättä.

Voisin kertoa, miten tällainen epäoikeudenmukainen opetusympäristö Lahdessa on moneen kouluyksikköön luotu ja ketkä ovat olleet sitä aikaansaamassa. Päivänvaloon pitäisi nostaa juuri nyt Lahden opetussuunnitelmaan liittyvä täydennyskoulutus ja kouluasioista tiedottaminen, jotka tasoltaan ovat olleet ja ovat yhä ala-arvoisia pedagogiselta asiantuntemukseltaan ja selkeydeltään. Henkilökysymykset kouluelämämme johdossa ovat nykyisinkin kyseenalaiset, johtaminen ja tulevaisuuden suuntaviivat lasten opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijuutta ja auktoriteettia, päätöksistään täyttä vastuunottoa vailla olevien puhujien, ei tekijöiden käsissä.

 

Tämä kirjoitus keskittyi kuitenkin opetussuunnitelmaan ja sen lahtelaissisältöön. Toivon sen selvittävän jotakin olennaista siitä, mitä Lahden uudessa opetussuunnitelmassa on ja mitä siinä pitäisi olla. Tällaisena asiakirjana opetussuunnitelmamme on jälleen kelvoton ja turha teos.

 

Vuodatusmainos.jpg